Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Lắp đặt máy lạnh phù hợp Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

Các giá trị trong bảng này được tìm như sau : cột 1 liệt kê đường ống dài nhất trong hệ thống. Trong cột 2, không khí rời khỏi đầu ra trong nhánh A, là (6 đầu ra)(2000 ft3/phút trên mỗi đầu ra) = 12000 ft3/phút (339,7 m3/phút), được trừ khỏi lượng không khí, 36000 ft3/phút (1019,2 fm3/phút) ; được quạt thổi ra để cung cấp không khí thổi từ A đến B. Theo quy trình tính tương tự cho mỗi ống dẫn và lượng không khí tiếp theo.
Cột 3 tìm được bằng cách chia lượng không khí trong mỗi nhánh liệt kê trong cột 1 và 2 cho 36000, lưu lượng không khí tổng, và nhân kết quả với 100. Ví dụ, với nhánh B-13, cột 3 = 12000(100)/36000 = 33 phần trăm.
Các giá trị cột 4 tìm được từ Bảng 17. Nhập vào bảng lượng không khí từ cột 3 và đọc diện tích ống, phần trăm. Ví dụ, với nhánh 13 – 14 có 28% lưu lượng không khí, diện tích ống từ Bảng 17 là 35,5%. Xác định diện tích ống, cột 6, bằng cách lấy tích của cột 4 với diện tích ống chính (hàng nhân hàng). Ví dụ với nhánh 13 – 14, diện tích ống = (0,335)(14,4) = 5,1 ft2 (0,47 m2). Quy đổi diện tích ống sang ống gần vuông hoặc vuông, bằng cách tìm kích thước hai cạnh có tích là diện tích cần thiết.
Đoạn ống A qua 6 và B có kích thước như kích thước ống tương ứng của tiết diện B qua 18. Các tính toán liên quan Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc. Nếu vận tốc trong ống của đầu ra quạt cao hơn vận tốc đầu ra quạt, dùng côn;: thức 1 = l,l[(vd/4000)2 – (Vf/4000)2], với 1 = mất mát, in. cột mước. Mất má; này là áp suất tĩnh bổ sung yêu cầu của quạt. Do đó, mất mát này phải được cộng vào với áp suất hoạt động đầu ra và mất mát ống để xác định tổng áp suất tĩnh yêu cầu tại đường thoát của quạt.
Phương pháp đẳng ma sát không thoả mãn tiêu chí thiết kế là áp suất tĩnh nhuị nhau tại mọi nhánh và các điểm đầu cuối của không khí. Để được lượng khôn; khí cần thiết tại điểm đầu mỗi nhánh, cần phải lắp bộ phận giảm chia để điểu hoà lưu lượng không khí đến các nhánh. Cũng có thể cần một thiết bị điểu khiển (cánh quạt, bộ giảm áp thể tích,…) để điều chình lưu lượng không khí tại mỗi điểm chia nhằm phân phối không khí cho đù.