Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thiết kế hệ thống điều hòa nhà hàng Hàn Quốc

Trình tự tính toán
1. Xác định nhiệt độ Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc bén ngoài
Khi chọn máy giữ ẩm, quy trình thông thường là thêm 10°F (5,6°C) vào nhiệc độ bên ngoài thấp nhất ghi được vì mức nhiệt độ này hiếm khi kéo dài quá vài giờ đồng hồ. Kết quả là nhiệt độ thiết kế bên ngoài. Do vậy, với xưởng nà, nhiệt độ thiết kế bên ngoài = 0 + 10 = 10°F (-12°C).
2. Tính trọng lượng hơi nước yêu cẩu đế làm ẩm
Nhập vào Bảng 18 nhiệt độ bên ngoài 10°F (-12,2°C) và gióng tới độ ám tương đối mong muốn là 65%. Đọc lượng hơi yêu cầu là 1330 lb/h (0,6 kg/h trên 1000 ft3 (28,3 m3) thể tích phòng cho hai lần thay đổi không khí một giờ Vì phòng thay đổi không khí ba lần một giờ nên lượng hơi yêu cầu li (3/2)(1330) = 1995 Ib/h (0,91 kg/h) trên 1000 ft3 (28,3 m3) thể tích phòng.
Lượng hơi ẩm dưới dạng hơi nước yêu cầu cho kho chứa này = (thể tícr phòng, ft3/1000)(lb/h của hơi trên 1000 ft3) = (500000/1000)(l,995) = 997.3 lb (453,4 kg) để giữ ẩm không khí. Tuy nhiên, các sản phẩm trong kho lại húd 450 Ib/h (202,5 kg/h) hơi nước. Do vậy, tổng lượng hơi nước yêu cầu = hoól nước để giữ ẩm + hơi nước do sản phẩm hấp phụ = 997,5 + 450,0 = 1447.fi lb/h (657,9 kg/h), lấy tròn 1450 lb/h (659,1 kg/h) để xác định cỡ máy giữ ẩm 1 1. Chọn máy giữ ẩm phù hợp
Bảng 19 liệt kê các năng suất của máy giữ ẩm tiêu chuẩn có các cỡ miệns và áp suất hơi khác nhau. Nghiên cứu Bảng 19 cho thấy một máy giữ ẩm miệr.ĩ ; in (32mm) và hai máy giữ ẩm miệng 3/8 in (9,5 mm) sẽ cung cấp 1130 + 2 174 = 1478 Ib/h (671,8 kg/h) hơi khi áp suất hơi cung cấp là 25 lb/in2 (172,4 kPa). Vì năng suất yêu cầu là 1450 lb/h (659,1 kg/h) nên các máy giữ ẩm này có thể chấp nhận được.
Các máy giữ ẩm hơi nước công suất cao thường phải phụ thuộc vào các ống đang có hoặc máy sưởi cục bộ lớn loại sàn để phân phối hơi ẩm. Nếu không có sẵn các cách phân phối hơi ẩm kiểu nhu vậy, nên chọn nhiều máy giữ ẩm năng suất nhỏ và phán bố chúng như trong H.lOc. Do đó, nếu các máy giữ ẩm miệng 3/8 in (9,5 mm) được chọn, số lượng yêu cầu sẽ là (lượng hơi nước cần thiết, lb/h)/(năng suất máy, lb/h) = 1450/174 = 8,33, tức là 9 máy giữ ẩm.