Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc: hệ thống máy lạnh

Quy trình thông thường trong phương pháp đẳng ma sát là chọn vận 10c không khí ban đầu trong ống chính gần quạt, dùng mức độ tiếng động là yếu :: tun chế. Với vận tốc ban đầu này và công suất lưu lượng không khí thiết kế. tirr. được đường kính ống yêu cầu, như trong bước 4 và 5 như ở trên. Khi đã biết đường kính ống, tìm được mất mát do ma sát từ H.7, như trong bước 5. Mất mát do ma sát này sau đó được duy trì qua suốt hệ thống và đường kính ống tròn tương đương được chọn từ H.7. Để tính theo phương pháp đẳng ma sát, thường sử dụng Bảng 17 thay vì biểu đồ ma sát. (Bảng này cũng có giá trị với hệ đơn vị SI). Nó cũng cung cấp cỡ ống như vậy. Diện tích ống được xác định từ Bảng 17 và diện tích tìm được quy đổi thành cỡ ống tròn, chữ nhật, hay vuông phù hợp với công trình. Quy trình định cỡ ống này tự động giảm vận tốc không khí theo hướng luồng không khí. Vì vậy, phương pháp đẳng ma sát sẽ được sử dụng cho hệ thống này.
Tính diện tích ống Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc, dùng Bảng 17. Lập bảng kết quả, dùng đường ống có độ cản lớn nhất. Mất mát do ma sát qua mọi khuỷu và mối nối của tiết diện phải được tính vào. Tổng mất mát do ma sát trong ống có độ cản lớn nhất là mất mát mà quạt phải lớn hơn để vượt lén.
Việc kiểm tra lại sơ đồ bố trí ống (H.6) cho thấy đường ống từ quạt đến đầu ra 18 có thể có độ cản lớn nhất vì nó dài nhất. Lập bảng kết quả như sau.