Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc hút khách

Các tính toán liên quan Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc
Quy tắc cơ bản của phương pháp thu hồi tĩnh là định cỡ đường ống sao cho độ tăng áp suất tĩnh (thu hồi do giảm vận tốc) tại mỗi nhánh hoặc điểm chia của không khí vừa đủ bù được mất mát do ma sát trong tiết diện kế tiếp của ống. Áp suất tĩnh do đó chính là áp suất tại trước điểm đầu cuối đó và tại mỗi nhánh.
Vận tốc V, m/s
H.9. Thu hổi tĩnli vận tốc thấp trong ống không khí (Công ty điểu hoà không khi Camex*.
Các thống kê sau đây có thể sẽ hữu dụng như một chỉ dẫn chung cho kết quả thu được từ các phương pháp thiết kế ống thu hồi tĩnh và phương pháp đẳng ma sát : Lưu ý rằng các kết quả trong bảng là nói chung và có thể không áp dụng được cho mọi hệ thống. Phương pháp giới thiệu trong quy trình tính toán này được Công ty điều hoà không khí Carrier sử dụng hiện tại.
CHỌN MÁY GIỮ ẨM ĐỂ CÓ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÔNG KHÍ MONG MUỐN
Một xưởng giấy có một kho chứa thể tích 500000 ft3 (14155 m3). Nhiệt độ bên ngoài thấp nhất ghi được trong vùng là 0°F (-17,8°C). Năng suất của máy giữ ẩm yêu cầu là bao nhiêu cho kho chứa này nếu đòi hỏi nhiệt độ bầu khô là 70°F (21°C) và độ ẩm tương đối là 65^ ? Độ hút ẩm của các sản phẩm giấy trong phòng ước tính là 450 lb/h (204.6 kg/h). Hệ thống thông gió của kho thay đổi không khí ba lần một giờ. Năng suất yêu cầu của máy giữ ẩm là bao nhiêu nếu nhiệt độ phòng được duv trì ơ 60°F (15,5°C) và độ ẩm tương đối
65% ? Các sản phẩm giải phóng ra 40C lb h (181,8 kg/h) hơi nước. Đã có sẵn. hơi tại áp suất 25 lb/in (172.4 kPa ám. Không khí bên ngoài có độ âm tương đối là 50^c và nhiệt độ tháp nhãt là 5°F (-15°C).